Stanovy spoločenstva

späť

Stanovy občianskeho združenia

JURKY KLUB
 

Článok 1
Názov a sídlo združenia
 

1. Názov občianskeho združenia: JURKY KLUB(ďalej len “klub“)
2. Sídlo združenia: Pionierska 1587/13, 83102 Bratislava
 

Článok 2
Ciele a činnosť klubu
 

1. Cieľom klubu je osvetová, východná, vzdelávacia, kultúrna a športováčinnosť.
2. K vykonávaniu týchto cieľov združenia podporuje, organizuje i realizuje prácu s deťmi a mládežou, spolupracuje s občanmi, školami, orgánmi
    samosprávy, podnikateľskými a inými subjektmi.
 

Článok 3
Vznik a zánik členstva v klube
 

1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať fyzické, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a budú
    konať v súlade s nimi.
2. O prijatí za člena klubu rozhodujú členovia klubu jednoduchou väčšinou zúčastnených členov. Hlasovanie môže prebehnúť, ak je na valnom
    zhromaždení účasť členov min. 1/3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
3. Členstvo zaniká vystúpením, alebo vylúčením na základe hlasovania členov združenia na valnom zhromaždení, úmrtím, alebo zánikom
    združenia.
 

Článok 4
Združenie a štruktúra klubu


1. JURKY KLUB je združenie, ktoré má minimálne 5 členov.
2. Združenie má jedného predsedu voleného 2/3 väčšinou všetkých členov združenia na valnom zhromaždení.
3. Predsedníctvo sa skladá troch členov klubu: Predseda, podpredseda, tajomník.
4. Klub má podpredsedu voleného jednoduchou väčšinou zúčastnených členov združenia.
5. Predseda klubu, vymenuje tajomníka, ktorý je jeho členom.
6. Predseda má na starosti chod, rozvoj a jeho reprezentáciu navonok a spoluprácu s inými organizáciami. Je štatutárnym zástupcom klubu.
7. Predseda rešpektuje a riadi sa rozhodnutiami predsedníctva, je oprávnený konať v mene klubu.
8. Podpredseda má na starosti finančné otázky a vykonáva funkciu zastupiteľa predsedu, ak nie je prítomný, preberá zaňho všetky funkcie.
9. Tajomník menovaný predsedom klubu má funkciu „kontrolóra“ združenia a zvoláva zasadnutia so súhlasom predsedu klubu. Tajomník je povinný
    informovať každého člena o zasadnutí vrátane prizvaných hostí. Píše zápisnice a vyhotovuje prezenčnú listinu, pričom ich aj dokladuje.
10.Predsedníctvo volí členská základňa na dobu 2 rokov na valnom zhromaždení.
11.Valné zhromaždenie zvolávajú členovia predsedníctva minimálne raz za rok.


Článok 5
Práva a povinnosti členov združenia


Každý z členov je povinný:
a. Napomáhať k naplneniu cieľov združenia
b. Každý člen je povinný platiť členský príspevok raz za rok
c. Zúčastňovať sa jeho zasadnutí
d. Ospravedlniť sa, ak sa z vážnych dôvodov zasadania združenia zúčastniť nemôže
 

Každý člen ma právo
a. Byť informovaný o činnosti klubu
b. Podáva návrhy na zlepšenie činnosti klubu.


Článok 6
Pravidlá rokovania valného zhromaždenia


1. Valní zhromaždenie vedie predseda klubu, v prípade jeho neprítomnosti vedie rokovanie podpredseda klubu.
2. Činnosť klubu sa riadi Stanovami klubu.
3. Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz za rok, v prípade potreby aj častejšie (mimoriadne zasadnutia). Mimoriadne zasadnutia zvoláva
    predseda. Predseda klubu je povinný zvolať mimoriadne zhromaždenie, ak ho o to požiada aspoň 1/3 členov, a to najneskôr do 14 dní odo dňa
    obdržania potrebného počtu žiadosti od členov združenia. 4. Z každého rokovania valného zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápis.
    Tieto zápisy archivuje. Tajomník združenia dá zápisnicu k dispozícií na požiadanie členom združenia.
5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomna viac ako polovica všetkých členov klubu.
6. Svoje rozhodnutia prijíma valné zhromaždenie hlasovaním, ktoré je verejné. Každý člen združenia má jeden hlas.
7. Predseda a podpredseda združenia sa volí na valnom združení tajným hlasovaním.
8. V pôsobnosti valného zhromaždenia je schvaľovanie stanov a ich zmien, správa o činnosti a hospodárení, rozpočet, voľba členov predsedníctva,
rozhodnutie o zániku klubu.


Článok 7
Zásadu hospodárenia klubu


1. Príjmy klubu tvoria:
a. Členské príspevky
b. Dobrovoľné príspevky, dotácie a dary
c. Euro fondy, 2% dane z príjmu
d. Sponzorstvo


2. Výnosy majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov klubu.
3. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov
    združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
4. Klub zostavuje ročný rozpočet, vedia účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch s uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia podľa platných
    predpisov.


Článok 8
Zánik klubu


1. Dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym
    združením
2. Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. O rozpustení
    alebo zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie. Tento
    orgán oznámi zánik do 15. dní ministerstvu vnútra.
3. Majetkové vyporiadanie pri zániku združenia vykoná predsedníctvo
    združenia.


Článok 9
Záverečné a prechodné ustanovenia


1. V mene združenia koná až do vytvorenia štruktúry združenia uvedenom
    v týchto stanovách prípravný výbor.
2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na
    Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

späť